آلفاباکس


این هم بگذرد.....

ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﻔﺸﻬﺎی ﺮﺍﻧﻘﻤﺖ ﺑﻪ ﺩﻮﺍﺭ ﺧﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ می گرﺴﺖ......


.....ﻧﺰﺩﺶ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍ ﻪ ﺧﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻧﺎﻩ ﺮﺩﻡ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ : 


                           "ﺍﻦ ﻫﻢ می گذﺭﺩ"

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع